Vorming  //  Het V.N.J.

Het VNJ: Vlaams, Nationaal Jeugdverbond

Het VNJ werkt thans al iets meer dan vijftig jaar in Vlaanderen. Onze stichter-Verbondsleider Jaak van Haerenborgh had in het begin van de zestiger jaren voornamelijk een doel voor ogen: Er moet in Vlaanderen een eendrachtige jeugdbeweging komen, een eenheidsjeugdbeweging, een jeugdverbond. Om die droom vorm te geven wilde hij aansluiten bij de traditie van de nationalistische jeugdbeweging in Vlaanderen. Hij koos voor de nieuwe jeugdbeweging de naam die Jan van Hoogten in 1928 gaf aan zijn bundeling van Vlaamse Wachten : Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Het gaat hier om drie begrippen met een rijke inhoud die zowel apart als in hun geheel onze eigenheid bepalen. Om van bij het begin klaarheid te scheppen lichten we ze even toe.

Vlaams

Wij gebruiken de termen Vlaams, Vlaanderen en Vlaming in de betekenis die sinds Conscience en Rodenbach gekregen hebben. Geschiedkundig verwijzen die woorden naar het oude graafschap Vlaanderen. Strikt genomen zijn enkele de bewoners van Oost- en West-, Zuid-(Frans-) en Zeeuws Vlaanderen Vlamingen. Vlamingen, Brabanders, Limburgers zijn allen Zuid-Nederlanders. Dankzij de Vlaamse beweging zijn de aanduidingen Vlaams en Vlaming echter van toepassing geworden op gans het Nederlandse taalgebied in Belgie. Conscience inspireerde zich specifiek op de Vlaamse geschiedenis. Denk maar eens aan zijn romans De leeuw van Vlaanderen, De kerels van Vlaanderen. Hij werd wel de inspiratiebron voor Albrecht Rodenbach die met zijn blauwvoeterie aan de wieg stond van de nationalistische jeugdbeweging in Vlaanderen. Mede in zijn spoor werkt het VNJ in de 3 Zuid-Nederlandse gebieden : Vlaanderen, Brabant, Limburg.

Nationaal

Het natiebegrip vormt de kern van onze levensbeschouwing. De term staat voor een volk dat zich bewust is van zijn volk-zijn. Nationaal zou je kunnen omschrijven als volkseigen. We willen onze eigen aard en cultuur bewaren en bevorderen. We weten dat Vlaanderen een deel vormt van de Nederlanden, dat we als Vlamingen tot het Nederlandse volk behoren. Dit volk leeft nog steeds verdeeld over meerdere staten. Die verdeeldheid willen we ongedaan maken, zowel cultureel als politiek, met andere woorden, we streven op termijn naar de hereniging van alle Nederlandse gebieden. Eerste voorwaarde daartoe is dat ons volksdeel met een eigen stem kan spreken, dat Vlaanderen een eigens staat vormt, kortom : Vlaamse onafhankelijkheid als eerste stap naar de Verenigde Nederlanden.

Met nationaal bedoelen we ook dat we een jeugdbeweging willen zijn voor gans Vlaanderen, een jeugdverbond voor alle kinderen van ons volk, zonder sociaal onderscheid. We hebben respect voor ieders overtuiging en voor alle andere volkeren maar vragen van anderen ook diezelfde eerbiediging van onze eigenheid. Voor ons blijven de volkeren de bouwstenen voor Europa en de wereld.

Jeugdverbond

Wij zijn geen partij, geen actiegroep, geen cultuurfonds. Wel een jeugdbeweging die met eigen middelen het nationalisme aan zijn leden wil doorgeven. In het spoor van Rodenbach willen we kinderen en jongeren van hun Vlaams-zijn bewust maken. Van bij de start koos onze stichter-Verbondsleider voor een hecht verbond, geen losse verzameling van groepjes. Het feit dat we reeds tientallen jaren bestaan -een uniek gegeven in de geschiedenis van de Blauwvoeterie- bewijst voldoende de waarde van deze verbondsidee. Samen staan we inderdaad veel sterker. Scharen staan niet alleen, zij werken in gewesten en gouwen en bouwen zo aan eens sterk verbond, een hecht geheel waar kameraadschap echt kan beleefd worden.